PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ


V tomto Prohlášení o ochraně soukromí je vysvětleno, jakým způsobem společnost BORGIT Consulting s.r.o. (dále jako „my“ ) nakládá s osobními údaji zaměstnanců svých klientů a dodavatelů svých klientů, pokud to jsou fyzické osoby (dále v tomto dokumentu jako „Vy“).

 1. Kdo odpovídá za vaše osobní údaje a jak je ho možné kontaktovat?
 2. Za Vaše osobní údaje odpovídá jako správce osobních údajů společnost BORGIT consulting s.r.o., kontakt @ borgit.cz.

 3. Jaké Vaše osobní údaje společnost BORGIT Consulting s.r.o. zpracovává?
 4. Zpracováváme jen osobní údaje o osobách, které nám poskytne přímo náš klient. Mezi takové osobní údaje patří zejména:

 5. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
 6. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních ujednání s našim klientem a to k následujícím účelům, které jsou u každého klienta individuální a vychází ze smlouvy:


  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve webové aplikaci, která je uložena přímo na na serverech našich klientů, ale může být uložena i v cloudovém úložišti na adrese www.Procurama.com.

 7. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?
 8. Vaše osobní údaje jsou poskytovány našim zaměstnancům, zejména v souvislosti s plněním jejich pracovněprávních povinností, které vyžadují nakládání s osobními údaji, avšak pouze v nezbytně nutném rozsahu a v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními.

 9. Kam Vaše osobní údaje předáváme?
 10. Vaše osobní údaje dále předáváme třetí straně, a to pouze v případě, že se podílí na zpracování údajů našich klientů – zabezpečené cloud úložiště. Poskytovatelem cloud úložiště je společnost Internet CZ a.s., se sídlem Ktiš č. p. 2, okres Prachatice, PSČ 384 03, IČ 260 43 319 a naše společnost využívá severy společnosti Internet CZ a.s. na území České republiky.

 11. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
 12. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání našeho vztahu s Vámi nebo s Vaší organizací nebo po dobu platnosti smlouvy uzavřené s naším klientem nebo Vaší organizací a po odpovídající dobu po ukončení tohoto vztahu nebo smlouvy, což může být odůvodněno ochranou našich právních nároků a ochranou a vymáháním našich práv, nevyžaduje-li konkrétní právní předpis nebo nařízení jinak.

  Neustále posuzujeme, zda je i nadále potřebné zpracovávat určité osobní údaje vyžadované pro konkrétní účel. Zjistíme-li, že tyto údaje již nejsou pro žádný z účelů, za kterým byly zpracovávány, potřebné, budou tyto údaje odstraněny.

 13. Bezpečnost
 14. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možné zabezpečení zabraňující neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k těmto vašim osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému předávání a jinému zpracování či zneužití. Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření zajišťující úroveň zabezpečení, která pokrývá veškerá možná rizika. Všechny osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 15. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům?
 16. Máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) a právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány, nebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) právo na omezení zpracování osobních údajů. S účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. od 25. května 2018, máte rovněž (vii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž bude zpracování Vašich osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Můžete být požádáni o prokázání totožnosti a poskytnutí dalších údajů, které nám pomohou řešit Vaši žádost.

  Tato práva budou v některých situacích omezena, například v případech, kdy máme povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat podle práva EU nebo podle českého práva.

  Chcete-li tato svá práva uplatnit nebo máte-li dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1 výše. Doufáme, že dokážeme odpovědět na všechny Vaše dotazy týkající se způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete rovněž podat stížnost u příslušných úřadů na ochranu osobních údajů v členském státě EHP (v České republice svou stížnost adresujte Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz).

 17. Změny tohoto Prohlášení
 18. Toto Prohlášení o ochraně soukromí nabývá účinnosti 25. května 2018. Poslední aktualizace byla provedena dne 25. května 2018. V případě změny zveřejníme nové znění tohoto Prohlášení na této webové stránce, abyste tak byli v plném rozsahu informováni o zpracovávání vašich osobních údajů a souvisejících záležitostech.

BORGIT Consulting s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha
Česko
+420 724 444 916
kontakt @ borgit.cz