Obchodní podmínky

Ve stručnosti


Tento systém je poskytován jako služba za měsíční poplatek. Jde o webovou aplikaci, kterou spouštíte z vašeho internetového prohlížeče. Nemusíte nic instalovat.

Pro jednoduchost a vaše pohodlí :

 • Nemáme žádné požadavky na minimální dobu poskytování našeho řešení
 • Nemáme několik měsíců ukončovací lhůtu
 • Při vážném zájmu si můžete aplikaci vyzkoušet
 • Můžete kdykoliv začít a kdykoliv skončit
 • Vaše data nikomu neposkytujeme

Obchodní podmínky


 • 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1 Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání internetové aplikace PROCURAMA na adrese http://www.procurama.com (dále jen „aplikace“).
  • 1.2 Provozovatelem aplikace je společnost BORGIT Consulting s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 0142815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206386 (dále jen „provozovatel“).
  • 1.3 Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která má založen uživatelský účet (dále jen „uživatel“).
  • 1.4 Aplikace je webová služba sloužící ke tvorbě a schvalování nákupních objednávek, evidenci zaměstnanců, evidenci docházky a plánování dovolených a jiných absencí se schvalováním, řízení projektů, evidenci majetku, dokumentů a servisních incidentů. Dále také tisku repotů či odesílání emailových upozornění.
 • 2. Licenční ujednání
  • 2.1 Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.
  • 2.2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.
 • 3. Práva a povinnosti uživatelů
  • 3.1 Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace vystavovat elektronické účetní doklady, ukládat je a evidovat, tisknout, odesílat e-mailem a importovat či exportovat data do nebo z aplikace, a to v rozsahu, v jakém to aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje.
  • 3.2 Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele.
  • 3.3 Uživatel nesmí z vygenerovaných dokladů odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné značky, název provozovatele nebo název aplikace.
  • 3.4 Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní ujednání.
  • 3.5 Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
  • 3.6 Provozovatel je oprávněn zrušit účet, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.
 • 4. Úplata za užívání aplikace
  • 4.1 Tato aplikace a z ní vyplývající služby jsou pro uživatele dostupné dle individuálního ceníku dohodnutného před začátkem používání.
  • 4.2 Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu cenu upravovat
 • 5. Záruky
  • 5.1 Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
  • 5.2 Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
  • 5.3 Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.
 • 6. Ochrana osobních údajů
  • 6.1 Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzením tohoto Smluvního ujednání uděluje uživatel souhlas provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu identifikačních údajů uživatele, jako jsou v případě fyzické osoby – podnikatele např. jméno, příjmení, provozovna, v případě právnické osoby např. obchodní firma, IČ, sídlo právnické osoby. Způsoby zpracování jsou shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, doplňování, úprava, blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet. Zpracování osobních údajů uživatele se děje za účelem zasílání informací souvisejících s aplikací PROCURAMA, s vývojem legislativy dotýkající se aplikace PROCURAMA a pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 • 7. Závěrečné ustanovení
  • 7.1 Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na http://www.procurama.com. Podle takto změněného smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního smluvního ujednání. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Městský soud v Praze. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Praze. Toto smluvní ujednání je platné od 1. 3. 2013.

BORGIT Consulting s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha
Česko
+420 724 444 916
kontakt @ borgit.cz